2011, മേയ് 10, ചൊവ്വാഴ്ച

ചാലിയാര്‍ കവിതകള്‍ (നാല്)

ചാലിയാര്‍
ചാലിട്ടു
ചാവേറു
വന്നു.
പാണ്ടിയാര്‍
പാണ്ടായി
പാണ്ടിക്കാര്‍
വന്നൂ.
പാട്ടില്ല
പത്തായം
പൊത്തായി-
പ്പോയി.
പാങ്ങില്ലാ
പഞ്ഞന്റെ
പണ്ടത്തെ
പ്പാട്ട്.
മലമണ്ട
ക്ഷുരകന്റെ
മതിതീരാ
പ്പാട്ട്.
''കാട്ടിലെത്തടി
ഐലസ്സാ......
തേവരെയാന
ഐലസ്സ...
വലിയെട വലിവലി
ഐലസ്സ...''
പാട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍
പാട്ടം കൊടുത്തപ്പോള്‍
ശേഷിച്ചിളമര
ക്കെട്ടുമാത്രം
............. 

1 അഭിപ്രായം: