2011, മേയ് 1, ഞായറാഴ്‌ച

ചാലിയാര്‍ കവിതകള്‍ (മൂന്ന്)

അരചന്മാര്‍
അരുനിന്നു
അരുളിത്ത-
ന്നിളവ്.
മുള നുള്ളി
വിളയിച്ച
ഉളിരാകും
തൊഴില്.
ചുടുചോര
കൊതിമൂത്ത
കൊതുകൂതി
കൊഴല്.
റോമാക്ക-
രോര്‍മിപ്പോ
നീറോവിന്‍
അഴല്.
പെരിയോനാ-
ണിര വേണ്ട
ഇമ പൂട്ടി
അരചന്‍ .
............

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: